O KUĆNOM REDU

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

(„Sl. list grada Beograda“, br. 101/2019)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuju se opšta pravila kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada.

Pod kućnim redom, u smislu stava 1. ovog člana, podrazumevaju se prava i obaveze stanara zgrade u cilju nesmetanog stanovanja i pravilnog korišćenja stambenog i stambeno-poslovnog prostora u zgradi, zajedničkih delova zgrade, zemljišta za redovnu upotrebu i katastarske parcele na kojoj je zgrada, korišćenja, upotrebe i čuvanja od oštećenja zajedničkih instalacija, opreme i uređaja zgrade, i održavanja čistoće, reda i mira u zgradi.

Ovom odlukom takođe se određuju i dozvoljeni nivo buke u korišćenju posebnih delova zgrade (stan, poslovni prostor, garaža, garažno mesto ili garažni boks), kao i uslovi pod kojima se mogu obavljati određene privredne delatnosti u zgradi, kako se stanarima ne bi remetio mir u korišćenju stanova i drugih delova zgrade.

Član 2

Stambena zgrada je zgrada namenjena za stanovanje i koristi se za tu namenu, a sastoji se od najmanje tri stana, a stambeno-poslovna zgrada je zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i jednog poslovnog prostora (u daljem tekstu: zgrada).

O kućnom redu u zgradama iz stava 1. ovog člana staraju se stanari i organi stambene zajednice.

Član 3

Stanar, u smislu ove odluke je fizičko i pravno lice kao vlasnik ili zakupac posebnog dela zgrade, članovi porodičnog domaćinstva fizičkog lica koji stanuju u istom stanu, lica koja su zaposlena u pravnom licu koje obavlja delatnost u poslovnim prostorima zgrade, vlasnik samostalnog dela zgrade, kao i lice koje je korisnik posebnog dela zgrade po nekom drugom pravnom osnovu.

Vlasnici, zakupci i drugi korisnici garaža, garažnih mesta i garažnih boksova, kao posebnih delova zgrade, a koji nisu vlasnici, odnosno korisnici stana ili poslovne prostorije u zgradi, smatraju se stanarima u smislu ove odluke, u pogledu korišćenja navedenih posebnih delova zgrade, korišćenja zemljišta koje služi za redovnu upotrebu i katastarske parcele na kojoj je zgrada, kao i zajedničkih delova zgrade ukoliko iste koriste.

Organi stambene zajednice u smislu odredaba ove odluke, su skupština stambene zajednice, odnosno upravnik ili profesionalni upravnik zgrade, kome su povereni poslovi upravljanja, odnosno koji je kao prinudni upravnik, imenovan rešenjem nadležnog organa (u daljem tekstu: upravnik).

Član 4

Stanari su dužni da posebne, zajedničke delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebu i katastarsku parcelu na kojoj se nalazi objekat koriste sa potrebnom pažnjom i čuvaju od oštećenja i kvara, na način da ne ometaju ostale stanare u mirnom korišćenju posebnog i zajedničkog dela zgrade i da ne ugrožavaju bezbednost drugih lica.

II POSEBNE ODREDBE

Vreme odmora

Član 5

Radnim danima u vremenu od 16.00 do 18.00 i od 22.00 do 7.00 časova narednog dana, a u danima vikenda u vremenu od 14.00 do 18.00 časova i od 22.00 do 8.00 časova subotom i 10.00 časova nedeljom, stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje mir i tišinu u zgradi (vreme odmora).

Vreme odmora mora se poštovati i pri korišćenju mašina za održavanje zelenih površina oko zgrade (kosačica, motorna testera i slično).

U slučaju porodičnih slavlja i drugih okupljanja, a najkasnije dva dana ranije stanari su dužni da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi o tome obaveste ostale stanare, s tim da se od 1.00 čas posle ponoći mora obezbediti mir i tišina u zgradi.

Dozvoljeni nivo buke u korišćenju posebnih delova zgrade

Član 6

U korišćenju posebnih delova zgrade, a naročito u vreme odmora, zabranjeno je:

– vikom, trčanjem, skakanjem i sličnim postupcima praviti buku i narušavati mir u zgradi,

– korišćenje kućnih aparata, ventilacionih sistema i drugih uređaja, mašina i aparata u zgradi, na način da zvuk ovih aparata ometa stanare drugih posebnih delova zgrade.

U vreme dnevnog i noćnog odmora, buka u zatvorenom prostoru u stambenim i u stambeno-poslovnim zgradama prilikom korišćenja kućnih aparata i drugih uređaja u zgradi i na otvorenom prostoru ne sme preći graničnu vrednost indikatora buke, određenu propisom, kojim se uređuju indikatori buke u životnoj sredini, granične vrednosti, metode za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke na zdravlje ljudi.

Uslovi pod kojima se mogu obavljati određene privredne delatnosti u zgradi

Član 7

Privredna delatnost čije je obavljanje u zgradi dozvoljeno posebnim propisima, mora se obavljati tako da ne remeti mir i red u korišćenju stanova i drugih delova zgrade.

Ugostiteljska delatnost, zanatstvo i trgovina obavlja se zgradama u skladu sa zakonom i posebnim gradskim odlukama koje regulišu ovu oblast.

Dozvoljeni nivo buke u zatvorenom prostoru u zgradi, u kojem se obavlja privredna delatnost ne sme preći graničnu vrednost indikatora buke, određenu propisom, kojim se uređuju indikatori buke u životnoj sredini, granične vrednosti, metode za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke na zdravlje ljudi.

Član 8

Korišćenje zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade za dovoz robe i obavljanje drugih poslova u vezi sa privrednom delatnošću, mora se obavljati na način da se stanarima obezbedi njegovo nesmetano korišćenje.

1. Korišćenje posebnih delova zgrade

Član 9

Stanovi moraju biti obeleženi brojevima, a stanar je dužan da brojeve uredno održava.

Član 10

Zabranjeno je kroz prozore, vrata, balkone i lođe bacati bilo kakve predmete, kućno smeće, ostatke hrane, prosipati vodu, tresti posteljinu, stolnjake, krpe i druge slične predmete.

Držanje kućnih ljubimaca

Član 11

U skladu sa posebnim propisima, kojima se uređuju uslovi i način držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca, dozvoljeno je držati kućne ljubimce (pse, mačke, ukrasne ptice, male glodare, akvarijumske životinje i dr.), ali je stanar dužan da se stara da te životinje ne stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama, zemljištu za redovnu upotrebu i ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova u zgradi

Član 12

Građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi u zgradi moraju se izvoditi shodno propisima kojima se reguliše planiranje i izgradnja tako da se ne nanosi šteta na posebnim, zajedničkim i drugim delovima zgrade.

Stanar koji izvodi građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove u zgradi ili na zgradi, dužan je da prethodno o tome obavesti upravnika i prikaže mu odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih radova, a potom postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi obavesti stanare o danu početka izvođenja radova, vrsti i trajanju radova.

Stanar koji izvodi radove iz stava 2. ovog člana dužan je da po završetku radova delove zgrade na kojima su izvođeni radovi, delove zgrade i zemljište za redovnu upotrebu koje je korišćeno za izvođenje radova vrati u prvobitno stanje, odnosno u stanje koje služi nameni.

Radovi iz stava 2. ovoga člana osim potrebe za hitnim intervencijama, ne mogu se izvoditi u vreme odmora.

2. Korišćenje zajedničkih delova zgrade

Član 13

Stanari koriste zajedničke delove zgrade u skladu sa njihovom namenom u meri u kojoj to odgovara njihovim potrebama i potrebama članova njihovog domaćinstva, odnosno potrebama obavljanja delatnosti.

Stanari su dužni da trpe korišćenje zajedničkih delova zgrade od strane ostalih stanara, u skladu sa njihovom namenom.

Kapija i ulazna vrata

Član 14

Stanari su dužni da kapiju i ulazna vrata na zgradi zaključavaju u periodu od 23.00 do 6.00 časova narednog dana leti, i od 22.00 do 6.00 časova narednog dana zimi.

U zgradama u kojima postoje spoljni signalni uređaji za pozivanje stanara, stanari na skupštini stambene zajednice mogu doneti odluku da ulazna vrata u zgradu budu stalno zaključana.

Stanari koji daljinskim upravljačem otvaraju ulaznu kapiju radi ulaska ili izlaska vozila iz garaže ili dvorišta, dužni su da zaključaju kapiju nakon ulaska ili izlaska vozila iz garaže ili dvorišta.

Ulaz u zgradu

Član 15

Upravnik je dužan da na vidnom mestu na ulazu u zgradu, pored akata propisanih posebnim zakonima, istakne:

– rešenje o registraciji;

– ovu odluku i pravila vlasnika (ukoliko su doneta) doneta po odredbama zakona kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada;

– vreme odmora;

– spisak zajedničkih delova zgrade, sa naznakom njihove namene;

– obaveštenje kod koga se nalaze ključevi od zajedničkih prostora i prostorija sa tehničkim uređajima, prostorija transformatorske stanice i skloništa (kućna i blokovska);

– obaveštenje kom javnom preduzeću, pravnom licu ili preduzetniku je povereno održavanje zgrade;

– uputstvo o načinu prijave kvara i oštećenja na instalacijama, uređajima i opremi zgrade kao i

– druge informacije i odluke skupštine stambene zajednice, od značaja za stanare i uspostavljanje reda, mira i poštovanja odredaba posebnih zakona i ove odluke.

Upravnik vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu (za fizička lica ime, prezime i JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa sedišta i matični broj).

Stanar je dužan da upravniku prijavi promenu stanara sa svim potrebnim podacima, odnosno promenu broja stanara, u roku od osam dana od dana nastale promene.

Zajednički prostori

Član 16

Zajednički prostori u zgradi su: stepenište, ulazni prostori i vetrobrani, zajednički hodnik i galerija, tavanski prostor, podrum, biciklarnica, sušionica za veš, zajednička terasa i druge prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi vlasnika posebnih ili samostalnih delova zgrade i dr. i služe za potrebe svih stanara i koriste se u skladu sa njihovom namenom.

Član 17

Skupština stambene zajednice određuje raspored korišćenja prostorija namenjenih zajedničkoj upotrebi, a upravnik se stara o njihovoj upotrebi i pridržavanju rasporeda korišćenja.

Stanar koji je koristio prostorije namenjene zajedničkoj upotrebi, dužan je da ih posle svake upotrebe očisti i dovede u red.

Član 18

U zajedničkim prostorima mogu se držati samo stvari koje su nužne za namensko korišćenje tih prostora, osim ako se vlasnici nisu drugačije dogovorili.

Upravnik se stara da se zajednički prostori koriste u skladu sa njihovom namenom.

Stanari su dužni da održavaju čistoću zajedničkih prostora i obezbede nesmetan i slobodan prolaz kroz njih.

Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i nečistoću po stepeništu ili drugim zajedničkim prostorima, kao i pušenje na stepeništu i u hodniku.

Zabranjeno je crtati, pisati ili na bilo koji način oštećivati zidove, vrata, prozore i uređaje, koji pripadaju zajedničkim prostorima.

Član 19

Stanari na osnovu odluke skupštine stambene zajednice moraju ovlašćenoj organizaciji omogućiti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju zajedničkih prostora u zgradi.

Član 20

Ulazni hodnik i stepenište zgrade koja nema uređaj za automatsko osvetljenje moraju noću biti osvetljeni do zaključavanja ulaznih vrata.

Član 21

Stanar koji obavlja poslovnu delatnost može postavljati natpise i reklame na vratima stana i zidovima hodnika, uz obavezu pribavljanja prethodne saglasnosti skupštine stambene zajednice.

Na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade, odnosno na fasadi ili drugim spoljnim delovima zgrade, stanar iz stava 1. ovog člana u skladu sa važećim propisima ističe firmu, a može postavljati i natpise i reklame uz obavezu pribavljanja prethodne saglasnosti skupštine stambene zajednice.

Podrumske prostorije

Član 22

Ulazna vrata u podrum moraju biti zaključana.

Stanari moraju imati ključ od vrata podruma.

U podrumu nije dozvoljeno držanje zapaljivih materijala i tečnosti.

Prozori na podrumskim prostorijama moraju imati rešetku ili gustu žičanu mrežu koja sprečava ubacivanje predmeta koji mogu da izazovu požar ili druga oštećenja zgrade, o čemu se stara upravnik.

Ogrevni materijal

Član 23

Stanari su dužni da ogrevni materijal drže u podrumskim prostorijama, a u zgradama bez podrumskih prostorija, na mestima koja odredi Skupština stambene zajednice.

Nije dozvoljena priprema i cepanje ogrevnog materijala u stanovima i na drugim mestima koja za to nisu određena.

Stanari su dužni da odmah po unošenju ogrevnog materijala u podrumske prostorije i druga za to određena mesta, očiste i urede prostor na kojem je ogrevni materijal bio istovaren.

Držanje tečnog gasa (butana), tečnih goriva (lož-ulja) i drugih zapaljivih materijala na određenim mestima mora biti u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Tavan

Član 24

Ulazna vrata za tavan moraju biti stalno zaključana. Ključ od tavanskog prostora se nalazi kod lica koje odredi skupština stambene zajednice.

Na tavanu je zabranjeno držanje i upotreba zapaljivih materijala i tečnosti.

Krov i krovna terasa

Član 25

Na krov i neprohodnu krovnu terasu stambene zgrade pristup je dozvoljen samo stručnim licima radi popravki, postavljanja antena i sličnih uređaja, uklanjanja snega, leda i slično.

Zemljište za redovnu upotrebu zgrade

Član 26

Zemljište za redovnu upotrebu zgrade koriste svi stanari.

Skupština stambene zajednice odlučuje o načinu korišćenja i održavanja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade.

Odlukom skupštine stambene zajednice na zemljištu za redovnu upotrebu zgrade može biti određen deo za igru dece, trešenje tepiha, parkiranje automobila i drugih motornih vozila, kao i vršenje drugih, uobičajenih, zajedničkih potreba stanara.

Obezbeđenje zgrade u slučaju padavina i vremenskih nepogoda

Član 27

Za vreme kiše, snega i drugih vremenskih nepogoda, upravnik stambene zajednice se stara da prozori, odnosno drugi otvori na stepeništu, svetlarnicima, tavanu, podrumu i drugim zajedničkim prostorima zgrade budu zatvoreni.

Stanari su dužni da sa prozora, terasa, balkona i lođa uklanjaju sneg i led, na način da ne oštete zajedničke prostorije i zajedničke delove zgrada, i da ne ugrožavaju bezbednost ostalih stanara i prolaznika.

Stanari, su dužni da u zimskom periodu preduzmu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u stanovima i poslovnim prostorijama.

Upravnik stambene zajednice je dužan da u zimskom periodu obezbedi preduzimanje mera zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija i uređaja u zajedničkim prostorijama.

3. Korišćenje zajedničkih instalacija, opreme i uređaja

Unutrašnje električne instalacije

Član 28

Nije dozvoljeno neovlašćeno otvaranje razvodnih kutija i ormarića sa električnim uređajima koji služe zgradi kao celini ili zajedničkim delovima zgrade.

Popravka kvarova na električnim instalacijama i kontrolno otvaranje kutija i ormarića mogu obavljati samo stručna lica ovlašćena za obavljanje ovih poslova, shodno odluci skupštine stambene zajednice kojom su ovi poslovi povereni određenom pravnom licu ili preduzetniku.

Vodovodne i kanalizacione instalacije

Član 29

Stanari su dužni da vodovodne i kanalizacione instalacije drže u ispravnom i urednom stanju.

U lavaboe, kade i druge sanitarne uređaje koji su povezani na kanalizacionu instalaciju, nije dozvoljeno bacanje otpadaka i drugih predmeta koji mogu zagušiti ili oštetiti instalacije.

Kotlarnica i instalacije grejanja

Član 30

Kotlarnicom i instalacijama grejanja u zgradi može rukovati samo lice sa proverenom stručnom osposobljenošću za rad na navedenoj opremi i instalacijama.

Lift, protivpožarni uređaji i uređaj za uzbunu u zgradi

Član 31

Lift se ne može koristiti protivno svojoj nameni i nosivosti, odnosno za prenos teškog građevinskog materijala, nameštaja i opreme za stan, koji po svojoj težini i dimenzijama nisu primereni tehničkim karakteristikama lifta.

Uputstvo za upotrebu lifta mora biti vidno istaknuto, o čemu se stara upravnik.

U slučaju kvara, upravnik ili lice koje odredi skupština stambene zajednice, lift mora isključiti iz upotrebe, na svim vratima lifta istaći upozorenje da je u kvaru i o nastalom kvaru obavestiti pravno lice ili preduzetnika, kome je povereno održavanje zgrade.

Upravnik je dužan da se stara o redovnoj kontroli i ispravnosti lifta, protivpožarnih uređaja i uređaja za uzbunu u zgradi.

Gromobrani i električne instalacije

Član 32

Upravnik je dužan da se stara o ispravnosti i redovnom servisiranju gromobrana i električnih instalacija.

Poslove servisiranja i ispitivanja gromobranskih instalacija i otklanjanje nedostataka, kao i servisiranje i ispitivanje električnih instalacija i mera zaštite od električnog udara i otklanjanje kvarova mogu vršiti samo stručna lica, na osnovu posebnih propisa kojima je uređena ova oblast.

Aparati za gašenje, otkrivanje i javljanje požara

Član 33

Upravnik je dužan da se stara o ispravnosti opreme, uređaja i sredstava za gašenje požara, kao i da preduzima druge preventivne mere propisane odredbama posebnog zakona.

Bezbednosna rasveta

Član 34

Zabranjeno je oštećivati i uništavati bezbednosnu rasvetu.

O rasveti iz stava 1. ovog člana stara se upravnik.

Radovi na održavanju zgrade

Član 35

Radovi na tekućem i investicionom održavanju zgrade obavljaju se u skladu sa zakonom koji uređuje stanovanje i održavanje zgrada i pravilima vlasnika kojima se bliže propisuju vrsta, obim i dinamika aktivnosti, kao i način sačinjavanja programa održavanja zgrade, o čijem se sprovođenju brine upravnik.

4. Ostale odredbe

Član 36

Zabranjeno je u zajedničkim delovima zgrade izvođenje radova na postavljanju i demontiranju instalacija, uređaja i delova zgrade, kao i građevinskih radova bez potrebnog odobrenja nadležnog organa i bez saglasnosti skupštine stambene zajednice.

Član 37

O nepoštovanju opštih pravila kućnog reda u zgradama, upravnik ili stanar prijavljuju nadležnoj inspekciji, kako bi ona preduzela mere u skladu sa zakonom.

III NADZOR

Član 38

Nadzor nad primenom odredaba ove odluke vrši organizaciona jedinica gradske uprave nadležna za poslove održavanja zgrada.

Poslove inspekcijskog nadzora vrši organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za inspekcijske poslove, preko komunalnog inspektora i organizaciona jedinica Gradske uprave Grada Beograda nadležna za inspekcijske poslove, preko građevinskog inspektora, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

Komunalno-milicijske i druge poslove na održavanju kućnog reda uređenog ovom odlukom i kontrolu primene odluke u skladu sa Zakonom o komunalnoj miliciji i posebnom odlukom, vrši komunalna milicija.

U vršenju inspekcijskog nadzora, odnosno obavljanju komunalno-milicijskih poslova, nadležni inspektor, odnosno komunalni milicionar ima ovlašćenje da izda prekršajni nalog za prekršaje za koje su ovom odlukom propisane novčane kazne u fiksnom iznosu.

IV KAZNENE ODREDBE

Član 39

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara, kazniće se za prekršaj fizičko lice, kao stanar ako:

1. ne postupa u skladu sa članom 4. ove odluke;

2. ne postupa u skladu sa članom 5. ove odluke;

3. ne postupa u skladu sa članom 6. ove odluke;

4. ne postupa u skladu sa članom 7. ove odluke;

5. ne postupa u skladu sa članom 8. ove odluke;

6. ne postupa u skladu sa članom 9. ove odluke;

7. ne postupa u skladu sa članom 10. ove odluke;

8. ne postupa u skladu sa članom 11. ove odluke;

9. ne postupa u skladu sa članom 12. ove odluke;

10. ne postupa u skladu sa članom 13. ove odluke;

11. ne postupa u skladu sa članom 14. st. 1 i 3. ove odluke;

12. ne postupa u skladu sa članom 15. stav 3. ove odluke;

13. ne postupa u skladu sa članom 17. stav 2. ove odluke;

14. ne postupa u skladu sa članom 18 stav 3., st. 4. i 5. ove odluke;

15. ne postupa u skladu sa članom 19. ove odluke;

16. ne postupa u skladu sa članom 21. ove odluke;

17. ne postupa u skladu sa članom 22. stav 3. ove odluke;

18. ne postupa u skladu sa članom 23. ove odluke;

19. ne postupa u skladu sa članom 24. stav 2. ove odluke;

20. postupa suprotno odredbi člana 25. ove odluke;

21. ne postupa u skladu sa članom 27. stav 2. i stav 3. ove odluke;

22. ne postupa u skladu sa članom 28. stav 1. ove odluke;

23. ne postupa u skladu sa članom 29. ove odluke;

24. postupa suprotno članu 30. ove odluke;

25. ne postupa u skladu sa članom 31. stav 1. ove odluke;

26. ne postupa u skladu sa članom 32. stav 2. ove odluke;

27. ne postupa u skladu sa članom 34. stav 1. ove odluke;

28. ne postupa u skladu sa članom 36. ove odluke.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana, kazniće se pravno lice, kao stanar novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara, odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 25.000,00 dinara.

Član 40

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000,00 dinara kazniće se za prekršaj upravnik, kao organ upravljanja zgradom, ako:

1. ne postupi u skladu sa članom 15. stav 1. ove odluke;

2. ne postupi u skladu sa članom 17. stav 1. ove odluke;

3. ne postupi u skladu sa članom 27. st. 1. i 4. ove odluke;

4. ne postupi u skladu sa članom 31. st. 2. i 4. ove odluke;

5. ne postupi u skladu sa članom 32. stav 1. ove odluke;

6. ne postupi u skladu sa članom 33. ove odluke;

7. ne postupi u skladu sa članom 34. stav 2. ove odluke.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana, kazniće se profesionalni upravnik kao organ upravljanja zgradom novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000,00 dinara, pravno lice koje obavlja poslove profesionalnog upravljanja novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000,00 dinara, odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000,00 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara.

Član 41

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1. ne postupa u skladu sa članom 8. ove odluke,

2. kao stanar koji obavlja poslovnu delatnost postavi natpise i reklame na vratima stana i zidovima hodnika, odnosno na fasadi ili drugim spoljnim delovima zgrade bez prethodno pribavljene saglasnosti skupštine stambene zajednice (član 21. st. 1. i 2.)

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 25.000,00 dinara.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama („Službeni list Grada Beograda“, br. 11/83, 15/91,9/93 i 25/93, 14/96 – ispravka, 6/99 i 11/05).

Član 43

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“.