KUĆNI LJUBIMCI

ARHITEKTURA

U skladu sa posebnim propisima, kojima se uređuju uslovi i način držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca, novom odredbom o kućnom redu stanu je dozvoljeno držati pse, mačke, ukrasne ptice, male glodare, akvarijumske životinje i dr., ali je stanar dužan da se stara da te životinje ne stvaraju nečistoću u zajedničkim prostorijama, okolnom zemljištu i da ne narušavaju mir i tišinu u zgradi.

Držanje pasa i mačaka i ostavljanje istih bez nadzora na balkonu, terasi i lođi koja pripada stanu zabranjeno je, a vlasnik životinje obavezan je da se o njoj stara na način koji ne ugrožava njenu dobrobit, što podrazumeva da mora da joj obezbedi adekvatan smeštaj i neophodnu negu, pravilnu ishranu, odgovarajuće higijenskosanitarne uslove prostora u kom boravi i zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja.

A što se tiče golubova, oni se mogu držati na krovu ili tavanu u stambenoj zgradi, u posebno ograđenom prostoru, uz prethodno pribavljenu saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova stambene zgrade.

Psi i mačke se mogu izvoditi na javne zelene površine između blokova i zgrada pod uslovom da su vakcinisani i na povodniku. Opasnog psa na javnu površinu mogu izvoditi samo punoletna lica, i to na povodniku i sa zaštitnom korpom na njušci. Prilikom izvođenja opasnog psa na javne površine, držalac psa, kao i lice koje ga izvodi dužan je da sa sobom nosi potvrdu za psa, izdatu u skladu sa posebnim propisom.

Ukoliko pas ili mačka, prilikom izvođenja, na bilo koji način isprlja javnu površinu,vlasnik životinje, obavezan je da isprljanu površinu očisti. O postavljanju i održavanju opreme za odlaganje fekalija pasa i mačaka na ostalim javnim površinama, stara se javno komunalno preduzeće odnosno privredno društvo odnosno preduzetnik kome je grad odnosno gradska opština poverila obavljanje komunalne delatnosti održavanja čistoće.

U slučaju da kućni ljubimac učestalo pravi buku, stanari se mogu obratiti komunalnoj policiji ili Sekretarijatu za inspekcijske poslove grada Beograda u ulici 27. marta broj 43-45, koji u vršenju inspekcijskog nadzora nad radom inspekcije opštine može rešenjem naložiti preduzimanje mera za otklanjanje navedenog problema. Međutim, ukoliko komšije verbalno ili fizički napadnu vlasnika ljubimca, ovaj se može obratiti policijskoj stanici MUP-a na teritoriji opštine na kojoj se nalazi, a kako u ovim napadima često ima i krivičnih dela, policija će preduzeti mere iz svoje nadležnosti.